Fitxa tècnica
 Destinatari:
 Diputació de LLeida
 Període:
 2005
 Realització:

Ignacio Ferrero Beato

Objectius

Es van establir, inicialment, tres objectius ben diferenciats: la definició de les aplicacions (contextes) necessàries en la implantació del SITMUN, mitjançant l'especificació dels diferents escenaris de treball de la Diputació de LLeida; la definició de la simbolització de les diferents cartografies disponibles amb especificació per a cada una de les diferents capes existents i l'escala de visualització; la creació de tots els elements corresponents a cada un dels diferents contextes identificats, especificant els diferents aspectes que formaran part (grups de capes, consultes, informes, documents associats, localitzacions, descàrregues).

Treballs realitzats 

A) Definició d'aplicació (context): a nivell municipal per a visualització i consulta d'informació referida a cada un dels municipis.

B) Especificació de la simbolització de la següent cartografia i creació del fitxer de simbolització per a cada una d'elles:
- Base topogràfica 1:250000
- Base topogràfica 1:25000
- Base topogràfica 1:5000
- Cartografia 1:1000 de nuclis urbans
- Cartografia cadastral urbana
- Cartografia cadastral rústica
- Línies de tensió FECSA
- Portals

C) Definició i especificació de perfils i usuaris d'accès al SITMUN. Aquesta tasca ha permès especificar quins usuaris i amb quins permisos poden accedir al SITMUN.

D) S'ha desenvolupament un prototipus remot de validació de les especificacions realitzades.

E) Implantació del SITMUN a la Diputació de LLeida. Desenvolupats tots els punts anteriors es va procedir al procés d'implantació del SITMUN, amb la realització de proves i un procés de validació del funcionament durant un mes. El LIGIT també ha realitzat l'assistència tècnica durant tot el període de proves.

Projectes realitzats (Aplicacions WEB)

 • 2015
 • 2014
 • 2012
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2005
 • 2004
 • 2003
 • 2002
 • 1999